Campos, Pedro Humberto Faria, PUC-Goiás/ UNESA., Brasil